برخی از مشتریان

پترو ایمن سپاهان

                                                                      

 پتروشیمی بندر امام                                             

پتروشیمی بندر امام

 شرکت علمی سازان پویا

 علمی سازان پویا  شرکتهای پیمانکاری فاز 12 و 19 عسلویه

 

پارس جنوبی

  شرکتهای  زیر مجموعه صنعت خودرو سازی

 خودروسازی

 

شرکت سیمان آباده

 

 

سیمان